test
Pa tur bo preguntanan nos por yudabu libramente den Papiamentu

Voorwaarden

Home » Douane » Voorwaarden

Voorwaarden

Carib Intertrans werkt met haar eigen voorwaarden en de Fenex-voorwaarden. Lees deze voorwaarden altijd goed door voordat uw goederen verscheept worden. Twijfel niet om contact op te nemen wanneer u hier vragen over heeft.

Voorwaarden Carib Intertrans

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Carib Intertrans VOF en de Wederpartij waarop Carib Intertrans VOF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Carib Intertrans VOF, voor de uitvoering waarvan door Carib Intertrans VOF derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes
1. Alle offertes van Carib Intertrans VOF zijn vrijblijvend en geldig voor 1 maand na datum. Voor de bunkertoeslag geldt, dat het altijd de hoogte aanhoudt van dag van verscheping.
2. De offertes en facturen van Carib Intertrans VOF zijn onder voorbehoud van schrijffouten en vergissingen.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De overeenkomst, ofwel factuur, tussen Carib Intertrans VOF en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Carib Intertrans VOF heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Betaling, voorschot, annulering, ontbinding, wachttijd
1. Betaling van een container dient 5 dagen voor de afgesproken vertrekdatum betaald te worden. Indien de Wederpartij dit niet tijdig betaalt, dan is Carib Intertrans VOF gerechtigd om de container  te annuleren. Dit houdt in dat Carib Intertrans VOF de spullen van de Wederpartij niet zal ophalen en de afspraak automatisch vervalt.
2. Bij een groupage zending dient de Wederpartij 5 dagen van tevoren of contant bij ophalen het afgesproken bedrag aan Carib Intertrans VOF te voldoen. Indien er niet betaald wordt dan zal er niet verscheept worden door Carib Intertrans VOF.
3. Indien de Wederpartij contant betaalt, dan dient er 5 dagen van tevoren een voorschot van € 150,- aan  Carib Intertrans VOF betaald te worden. Dit bedrag zal met de volledige factuur verrekend worden.
4. Annuleert de Wederpartij de overeenkomst, korter dan 5 dagen voor de afgesproken datum, dan behoudt Carib Intertrans VOF het door Wederpartij betaalde voorschot van €150,-. Dit valt dan onder annuleringskosten.
5. Indien het laden langer dan 2 uur duurt, dan kost ieder extra uur €50,- extra. Dit valt onder wachttijd. Indien de container op de grond geplaatst wordt, wordt na het eerste uur een toeslag van €65,- gerekend.
6. Wanneer de goederen niet op de begane grond afgeleverd worden, geldt een verdiepingstoeslag van €150,-.
7. Indien de Wederpartij de goederen in een loods van Carib Intertrans VOF opslaat en de betaling niet voldoet, dan is Carib Intertrans gerechtigd om de goederen te vernietigen.

Artikel 5. Verantwoording
1. Indien de Wederpartij zelf de goederen inpakt is hij/zij verantwoordelijk voor het zeewaardig verpakken van de goederen. Het verpakken van de goederen kan ook door Carib Intertrans VOF gedaan worden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Op de paklijst dient vermeld te worden wat er per doos en/of welk artikel erin verpakt is en wat de waarde van de inhoud van de doos en/of artikel is.
2. De Wederpartij dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs en/of paspoort aan Carib Intertrans VOF te overhandigen. Tevens dient de Wederpartij een machtigingsformulier volledig en juist ingevuld aan Carib Intertrans te overhandigen.
3. Carib Intertrans VOF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de colli en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6. Verzekering en vrijwaring auto
1. Uw goederen zijn niet standaard verzekerd. De opgegeven waarde kan voor 1,5% verzekerd worden met een minimum verzekeringsbedrag van €150.-. Tevens is er voor de Wederpartij een eigen risico van € 500,-.
2. De kosten voor het vrijwaren van een auto zijn voor de klant. Deze kosten dienen betaald te worden bij de agent van Carib Intertrans VOF op plaats van bestemming.

Artikel 7. Lokale kosten op plaats van bestemming
1. Carib Intertrans verscheept goederen tot de haven van uw bestemming. Inklaren, documentkosten, terminal handling charges (thc) en alle andere bijkomende kosten zijn voor de Wederpartij. Deze dient door de Wederpartij aan de agent van Carib Intertrans VOF op plaats van bestemming betaald te worden.
2. Indien een container gestript of gescand wordt, worden deze kosten doorberekend naar de klant. Dit bedrga wordt verdeeld over de klanten met goederen in de container en wordt berekend naar verhouding van de hoeveelheid goederen.

8. Verklaring
Wederpartij verklaart hierbij bovengenoemde zending ter verscheping te hebben aangeboden aan Carib Intertrans VOF. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de Wederpartij bovenstaande Algemene voorwaarden van Carib Intertrans VOF te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.


Nederlandse Expeditievoorwaarden

Douane-expediteurs kunnen als aangever aansprakelijk worden gesteld voor invoerrechten en andere belastingen ten tijde van de aangifte ten invoer. Als de douane-expediteur niet beschikt over een machtiging Directe Vertegenwoordiging, kan hij ook na de ‘Beëindigde Verificatie’ door de douane aangesproken worden op de betaling van belastingen. Dit is geen aangename positie voor de douane-expediteur en om dit te compenseren zijn de leveringscondities zo geformuleerd dat hij bij een dergelijke claim een sterke juridische positie heeft tegenover zijn opdrachtgever. De Nederlandse Expeditievoorwaarden, ook wel Fenex Condities genoemd, geven hiervoor de basis.

Een douane-expediteur zal altijd volgens de Fenex Condities werken. Zij geven hem bij voorbeeld het recht af te dwingen dat er op eerste verzoek door de opdrachtgever bankgaranties moeten worden afgegeven als er een claim van de douane ontstaat. Als hier niet aan wordt voldaan kan ook beslag worden gelegd op goederen van de opdrachtgever.

Emigreren naar het buitenland

Pakketten afleveren en sturen

Zakelijke klanten

Carib Intertrans