test
Pa tur bo preguntanan nos por yudabu libramente den Papiamentu

Home » Privacy

Privacyverklaring Carib Intertrans

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Carib Intertrans. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren en onze diensten aan je te leveren. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten

Carib Intertrans biedt als expediteur zijnde het transport van uw goederen aan. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke service te kunnen bieden en om je te informeren over onze diensten.
Wanneer je van de diensten van Carib Intertrans gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • woonadres;
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

Derde Partijen
We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit:

 • Onze agenten op de verschillende bestemmingen, met name: Fast Delivery Services, Anper NV, Cavalier Logistics.
 • Leveranciers welke voor jou goederen zullen leveren, welke wij vervolgens voor u zullen doorsturen.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de diensten van jouw keuze te leveren.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail of telefonie. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je op de hoogte te houden van je zending en om je uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen je graag via e-mail, of sociale media op de hoogte houden van onze diensten. Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken jouw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten en klanten te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we jouw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met je af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personaliseren van onze diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om onze diensten te optimaliseren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien je problemen ondervindt met één van onze diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens moeten verwerken om tot een oplossing te kunnen komen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens met derden zoals agenten op de plaats van uw bestemming en andere partners, afhankelijk van de diensten die je gebruikt. We delen jouw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van bepaalde transporten middels bijvoorbeeld luchtvracht en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor onze diensten hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan jou en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons kantoor in Nederland. Afhankelijk van uw locatie en indien van toepassing kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt door lokale agenten (zoals Curaçao), bijvoorbeeld voor lokale afhandeling of lokale marketingcampagnes.

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van jouw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Indien je jouw gegevens wilt laten verwijderen, vragen we je contact op te nemen met ons kantoor. Na verzoek verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met ons kantoor.
Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

Carib Intertrans is een expediteur gevestigd te Capelle a/d IJssel, Molenbaan 22, 2908 LM, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 66993539. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden in principe centraal plaats bij Carib Intertrans, die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt.

Carib Intertrans